Vianočný príhovor pána farára

Vianočný príhovor pána farára
Drahí bratia a sestry v Brodskom, srdečne Vás pozdravujem a pozývam, aby sme sa spolu vydali na cestu do Betlehema. Nebojte, neporušíme aktuálne nariadenia, budeme putovať duchovne do Betlehema, usaďme sa pred naším Betlehemom, ktorý máme na stole, alebo pod stromčekom a uvažujme.
Čítať ďalej...

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľností je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len daňovník), ktorá sa v priebehu roka 2020 stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva)
Čítať ďalej...

Stavebné povolenie

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo k stavbe (list vlastníctva,
alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe + kópia z katastrálnej mapy)
2. predpísaná dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
3. prehlásenie stavebného dozora pri svojpomocne uskutočňovanej stavbe, že bude vykonávať dozor na stavbe
4. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí :
- SPP, Distribúcia, a.s.,Lokálne centrum, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
- ZSE Energia a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s.,RTC SEVER, TD Senica, Poštová 1, 010 08 Žilina
5. doklady, prípadne rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ak si to povolenie stavby
vyžaduje ( napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo lesného fondu,
ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie,
odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, orgánu dopravy ak stavba zasahuje do
ochranného pásma štátnej cesty, alebo sa zriaďuje nový vjazd zo štátnej cesty, z miestnej
komunikácie) a pod.:
- SSC, Hurbanova 516, 905 37 Senica
- OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, Holíč
- Technická inšpekcia SR, Jelenecká 49, Nitra
- ObÚ ŽP v Senici, odbor ŠS ŽP v Skalici, Vajanského 17, Senica
- ObÚ pre dopravu a PK,Vajanského 17, 905 01 Senica
- OR PZ - dopravný inšpektorát v Senici, 905 01 Senica
- KPÚ v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- PÚ SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Krížna 42, P.O.BOX 7, Bratislava
- Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 60, 905 01 Senica
- RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica
6. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú
osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
 
Správny poplatok:
• Rodinný dom – 50 €
• SP ostatných stavieb sa spoplatňuje podľa rozpočtu stavby
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks